Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ANLb

Wijzigingsverzoek indienen voordat het beheer wordt uitgevoerd
Het ANLb bestaat uit P1: periode 2016-2018 en P2: periode 2019-2021. In deze periodes moeten de werkzaamheden van de beheereenheden die opgenomen zijn met een tussen- of eindkap worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt soms dat een beheereenheid niet in de goede periode is opgenomen (bijvoorbeeld P2 moet P1 zijn) of dat een tussenkap een eindkap moet zijn. Indien u constateert dat een beheereenheid niet op de juiste wijze in uw contract is opgenomen, dan bestaat er de mogelijkheid om een wijzigingsverzoek bij bureau NFW in te dienen. Het bestuur van de NFW beoordeelt het verzoek tot wijziging en neemt een besluit. Pas na akkoordbevinding van het bestuur kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Achteraf indienen van een wijzigingsverzoek kan leiden tot een sanctie.

Waterschap en snoeien
Wanneer u landschapselementen hebt die grenzen aan sloten die door het Wetterskip beheerd worden, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat de sloten vrij zijn van overhangende takken etc. Dit kan via het uitvoeren van jaarlijks beheer. De NFW heeft een kaart ontvangen van het Wetterskip waarop de sloten aangegeven zijn die zij gaan schonen. Op basis van deze kaart probeert de NFW de beheerders die het betreft bericht te doen.

Melden uitgevoerd beheer P1
Wanneer u een tussen- of eindkap moet uitvoeren voor een landschapselement is dat gekoppeld aan een periode waarin dit beheer uitgevoerd dient te worden. We spreken van Periode 1 (P1) en Periode 2 (P2).
U kunt op uw contract terugvinden welk landschapselement in welke periode gekapt moet worden.

Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk doorgeeft wanneer u het beheer (tussen- of eindkap) heeft uitgevoerd. Ook als u het beheer al heeft uitgevoerd maar nog niet gemeld, verzoeken wij u om dit alsnog door te geven. Een melding van uitgevoerd beheer kunt u telefonisch (0511-745200) of per e-mail info@nfw.bm doorgeven aan de NFW.

Oproep: element grenzend aan element van gemeente?
Er zijn beheerders met landschapselementen die grenzen aan landschapselementen die door de gemeente beheerd worden. Het komt voor dat het beheer door de gemeente niet overeenstemt met het beheer dat met de NFW afgesproken is. Heeft u ook te maken met aangrenzende landschapselementen die in beheer zijn van de gemeente en ervaart u problemen bij het uitvoeren van beheer, dan verzoek wij u contact met het bureau NFW op te nemen.

Tussenkap NVWA
Afgelopen periode is de NVWA druk geweest om kapmeldingen te controleren. Er is geconstateerd dat de NVWA een tussenkap anders beoordeelt dan de NFW voorschrijft in de veldgids. De NFW is het niet eens met deze beoordeling. De NFW is hierover ondertussen in contact met de NVWA en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).
Hieronder nogmaals een beschrijving van uitvoering tussenkap volgens de voorschriften van de veldgids:
• Overhangende loten aan de basis of op de hoogte van de afrastering afzagen.
• Overhangend zijn alleen de loten die duidelijk in de richting van het perceel groeien of over de afrastering hangen.
• In de overblijvende loten wordt verder beslist niet gedund.
• Aan de perceelzijde overstekende onderste zijtakken opsnoeien tot maximaal een derde van de totale hoogte.
• De zijtakken in de lengterichting van de dykswâl of elzensingel worden hierbij volledig ongemoeid gelaten.

Kruidenrijke randen Natte dooradering/Open Grasland
Per 2018 zijn er veel extra kruidenrijke randen in combinatie met ecologisch slootschonen aangevraagd. De randen mogen het hele jaar door niet worden bemest (beweiden mag wel), het slootschonen vindt plaats tussen 1 september en 1 oktober. Dit hoeft niet jaarlijks, maar moet wel worden gemeld na het uitvoeren. Bij het schonen mag het hekkelmaaisel tijdelijk in de kruidenrijke rand worden gedeponeerd, bij baggeren mag dat niet. Het hekkelmaaisel moet voor ingang van de rustperiode weer zijn opgeruimd (voor 1 april). In de rustperiode zijn er geen bewerkingen toegestaan, maaien mag dus alleen buiten de periode tussen 1 april en 15 juni. Aanvullende informatie staat weergegeven op https://nfw.testrabbit.nl/ledeninfo/agrarisch-natuurbeheer/

Uitbetaling beheergeld ANLb 2017
Inmiddels heeft de uitbetaling van het beheergeld voor beheerjaar 2017 plaatsgevonden. U heeft hiervoor van bureau NFW een betaalspecificatie en een berekeningsoverzicht ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de uitbetaling dan kunt u binnen 6 weken nadat u het berekeningsoverzicht heeft ontvangen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld daarbij duidelijk de volgende zaken:
• Uw naam- en adresgegevens
• Uw BRS-nummer
• Duidelijke beschrijving van uw bezwaar (indien nodig met betreffende BE-nummers)
• Debiteurnummer

Terugvordering beheergeld bij afwezigheid beheereenheid
Het komt incidenteel voor dat door de schouwcommissie, dan wel de NVWA geconstateerd wordt dat een beheereenheid niet bestaat terwijl deze wel met beheer ingetekend is voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Per 1 januari 2018 geldt in dergelijke gevallen dat bij de uitbetaling het teveel ontvangen beheergeld ingehouden wordt op de jaarvergoeding. Hierbij wordt ook het beheergeld dat per 2016 jaarlijks voor de betreffende beheereenheid is ontvangen, ingehouden. U als beheerder bent zelf verantwoordelijk voor het ingetekende beheer. Mocht er in uw geval iets verkeerd ingetekend zijn dan kunt u dat melden aan bureau NFW.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie