Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ANLb

Controles NVWA en schouw

Er is in 2017 door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en door de eigen schouwcommissie van de NFW weer gecontroleerd of er op de juiste wijze beheer wordt uitgevoerd. De gegevens die uit deze controles naar voren zijn gekomen worden nog verwerkt. Mochten er afwijkingen blijken te zijn, dan vindt u die te zijner tijd terug op het overzicht dat u naar aanleiding van de uitbetaling van de beheervergoeding van de NFW ontvangt.

Moeten ANLb-deelnemers inkomstenbelasting betalen over hun ANLb-subsidie?

• Als het ANLb-subsidie betreft die ‘niet op landbouwgrond’ ligt en waar het gaat om een onkostenvergoeding voor het uitgevoerde beheer, dan telt de ANLb-subsidie NIET mee met het inkomen en valt dus buiten de inkomstenbelasting.
• Als het ANLb-subsidie betreft ‘op landbouwgrond’ en de ANLb-subsidie een vergoeding is voor gederfde inkomsten, denk aan akkerrandenbeheer en legselbeheer etc., dan gaat het om een vergoeding voor inkomstenderving en is het op landbouwgrond, dan telt de subsidie WEL mee voor de inkomstenbelasting.

De fiscale vrijstelling voor agrarisch natuurbeheer betreft dus alleen landschapsbeheer. Subsidies voor agrarisch natuurbeheer, met uitzondering voor landschapsbeheer, worden niet fiscaal vrijgesteld omdat ze naast een vergoeding voor gemaakte kosten, ook een vergoeding voor inkomensderving zijn. Vrijstelling van belasting is niet mogelijk indien de subsidie een vergoeding voor inkomensderving omvat. Bij subsidies voor agrarisch natuurbeheer gaat het om gronden met als hoofdfunctie landbouw. De beheerskosten en dus ook de subsidie ervoor wordt gerekend tot het resultaat uit de onderneming of uit een werkzaamheid. Deze subsidie vergoedt dienovereenkomstig de inkomstenderving ten gevolge van het agrarisch natuurbeheer.

Overigens levert een fiscale vrijstelling van een subsidie alleen een voordeel op als de beheerskosten kleiner zijn dan de subsidie. Eerst dient men de kosten van de subsidie af te trekken voordat de vrijstelling mag worden toegepast.

Opmeten van gewaspercelen en agrarisch natuurbeheer

Verschillende beheerders laten hun percelen opmeten met gps. Het blijkt dat in veel gevallen alleen de gras- en bouwlandpercelen worden opgemeten en niet de aangrenzende oppervlakte van de landschapselementen. Wij raden u aan tegelijkertijd de oppervlakte van de landschapselementen ook mee te laten meten zodat alles aangrenzend aan elkaar kan worden in geladen. Indien u er voor kiest alleen de gras- en bouwland percelen op te laten meten, raden wij u aan wanneer uw perceel groter is opgemeten, u dan de aangrenzende onderliggende gewaspercelen van de landschapselementen opschuift. Anders overlapt dit elkaar. Dit voorkomt niet alleen veel foutcodes in uw perceelregistratie maar ook in het systeem van het agrarisch natuurbeheer.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie