Biodiversiteitsmonitor

NFW is vanuit het project Biodiversiteitsmonitor bij het Wereld Natuurfonds(WNF) in Zeist op bezoek geweest om met een grote groep agrariërs te spreken over hoe WNF kan helpen de landbouwsector te verduurzamen. Er is afgesproken dat WNF, in samenwerking met boeren, een rol wil spelen in kennisdeling. WNF werkt op dit moment aan publiekscampagnes die hierin kunnen ondersteunen, het gaat daarbij om de optimistische verhalen op het boerenbedrijf en het belang van een verdienmodel uit de keten (inclusief overheid).

Stakeholdersbijeenkomst

Vanuit het project welke NFW uitvoert, is dit ook het doel en hiervoor is in november 2018 een stakeholdersbijeenkomst gehouden. Aanwezig waren o.a. het Agenda Netwerk Noordoost (ANNO), met bestuurlijke vertegenwoordiging van o.a. Provincie, gemeenten, Friese Milieu Federatie en LTO. Daarnaast waren partijen als Rabobank, Royal A-Ware en Staatsbosbeheer aanwezig. Het concept van de Biodiversiteitsmonitor is aan de aanwezige partijen toegelicht en er is gevraagd in hoeverre deze bij zou kunnen dragen aan de opgaven die deze organisaties hebben. Er is positief gereageerd op het concept, wel werd aangegeven dat er nog verdere uitwerking nodig is en dat de data (afkomstig uit de Kringloopwijzer) niet gevoelig mogen zijn voor manipulatie. Afgesproken is dat de resultaten van afronding van de pilot begin 2019 worden gedeeld en dat ANNO gaat verkennen welke rol overheden kunnen spelen in het concept. Het concept zal landelijk doorontwikkeld worden, NFW heeft aangegeven hierbij betrokken te willen blijven.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie