Kiezen en gekozen

Wanneer u dit leest hebt u naar ik hoop gekozen of bent u gekozen voor provinciale staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. In mei kunt u weer kiezen voor het Europese parlement. Maar 50% van de kiesgerechtigden kiest ook daadwerkelijk en dat is jammer want er is veel om voor te kiezen.

Bijna alle partijen in Fryslân kiezen voor landbouw in combinatie met natuur, landschap en biodiversiteit, maar de ene partij legt het gewicht en de accenten anders dan de andere. Kiezen voor hoger peil in de veenweidegebieden, maar hoe hoog en op welke termijn? Bijna geen enkele partij verbindt ook duidelijke financiële consequenties aan haar keuzes.

Kiezen voor de vormen van duurzame energieproductie. Lokaal of op zee, samen of apart, de mienskip of de projectontwikkelaar?! Dit zal duidelijk worden als de partijen elkaar kiezen en een coalitie vormen met een programma voor de komende vier jaar.

Intussen moeten de boeren ook kiezen. Kiezen voor kruidenrijk grasland en weidevogels of kiezen voor minder methaan en CO2 uitstoot. Dit zijn tegenstrijdige belangen die duidelijk worden in Planet Proof van Friesland Campina. Kiezen voor plasdras en natuurvriendelijke oevers met als gevolg minder beteelde oppervlakte en minder mestplaatsingsruimte. Kiezen voor het stalsysteem bij nieuwbouw. Wordt het drijfmest of gescheiden vaste mest en gier?

Minister Carola Schouten is zich heel goed bewust van deze keuzes bleek tijdens haar werkbezoek aan de Noardlike Fryske Wâlden op 16 maart. Zij noemde ook de behoefte aan veel meer onderzoek, omdat er vele vraagstukken liggen op het gebied van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vragen die beantwoord kunnen worden in ons Fjildlab of in de 7 pilots voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid (GLB) dat in 2021 in zal gaan.

Wat wij ook nodig hebben is kennis van de landbouw en vertrouwen op onze werkers in en voor de landbouw. Een landbouwbedrijf kun je niet zomaar van het ene op het andere jaar van koers veranderen. Dat vraagt jaren en daarom ook duidelijk beleid en keuzes van onze bestuurders. Lokaal, provinciaal, landelijk en Europees in afstemming met elkaar.

Er valt heel veel te kiezen in maart en in mei en laat uw stem niet verloren gaan, want onze democratie is een groot goed in tijden van relatieve rust, vrede, veiligheid en voedselzekerheid.

Namens het algemeen bestuur,

Albert van der Ploeg, voorzitter

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie