Kringloop en Coalitie

 

Minister Carola Schouten zet in op kringlooplandbouw. Dat is Landbouw met zo weinig mogelijk verliezen. En de stoffen die bij de productie vrijkomen moeten op hetzelfde bedrijf of in de regio weer gebruikt worden. Denk hierbij aan dierlijke mest op het eigen bedrijf en producten van akkerbouwbedrijven die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn maar weer gebruikt kunnen worden als veevoer. Maar ook aan het gebruik van restproducten vanuit de verwerkende industrie zoals bijvoorbeeld bierborstel of aardappelvezels in het rantsoen voor het vee. Ook dat draagt bij aan het sluiten van kringlopen. Eigenlijk is dit al jaren de praktijk in onze regio.

Stoffen die de lucht in vliegen als methaan en ammoniak komen later wel weer terug, maar niet op het bedrijf van oorsprong. De kringloop is nooit volledig sluitend te krijgen alleen al omdat de producten (melk, vlees, eieren, aardappelen bieten granen, groente en fruit) veelal worden geëxporteerd en de mens het grote lek in de kringloop is. Via de riolering wordt ons afval netjes uit elkaar gehaald en belandt het uiteindelijk als fundering onder wegen. Maar de kringlopen zoveel mogelijk sluitend krijgen blijft een goed streven alleen moet dit niet gepaard gaan met meer regelgeving. Bestaande regels vervangen en eenvoudiger maken kan kringlooplandbouw stimuleren. Dat is ook de conclusie van de Algemene Rekenkamer.

Het coalitieakkoord van de provincie Fryslân is duidelijk. Meer aandacht voor natuur, landschap en biodiversiteit en meer geld voor de weidevogels. Onze oud-voorzitter Douwe Hoogland heeft dit als gedeputeerde in portefeuille. Dan moet het toch goed komen!

Het nieuwe college streeft naar meer geluk met minder geld en dat is een hele kunst om voor elkaar te krijgen. De kleine EAZ windmolens worden waarschijnlijk ook in Fryslân toegestaan en bestaande molens kunnen opgewaardeerd worden tot 100 meter tiphoogte. Een prima zaak om meer duurzame energie op te wekken. Dat zonneweides gemakkelijker op boerenland geïnstalleerd kunnen worden, is financieel aantrekkelijk voor de individuele grondeigenaar, maar niet goed voor de landbouw in het algemeen. Grond is meer dan nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen in de landbouw te halen. Er moet zo weinig mogelijk grond aan de landbouw onttrokken worden. We moeten wel bedenken dat alle duurzaam opgewekte stroom wel afgevoerd of opgeslagen moet kunnen worden en daar is nog een wereld te winnen. De NFW heeft hiervoor samen met gebiedspartners een gebiedsplan bij de overheid ingediend. Dit past naadloos in het beleid van de nieuwe coalitie om met minder geld meer geluk in de eigen regio te krijgen.

 

Ut namme fan it bestjoer,

Albert van der Ploeg, foarsitter.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie