Nieuw inzicht in wat digestaat met bodemleven doet

Geplaatst op donderdag 16 december 2021


Op 8 december heeft een webinar plaatsgevonden over mono-mestvergisting. Met name over het effect van digestaat op bodemleven, maar ook over de rol die mestvergisting in de energietransitie kan spelen. Het webinar is terug te kijken de pagina Meer uit Mest, Minder CO2. Ook de PowerPoint presentatie is hier te bekijken.

Sjef van der Lubbe van de Provincie Friesland vertelde dat mono-mestvergisting bijna de helft van het warmteverbruik van de gebouwde omgeving in de provincie Friesland op kan vangen. Groen gas uit mest heeft dus veel potentie. Er is veel mest beschikbaar, en de technologie voor mestvergisting is al decennia in ontwikkeling. Voor een gunstige businesscase zijn echter een hoop koeien nodig: minstens 200. Samenwerken is dus het motto. Dit kan door met meerdere boeren één mono-mestvergister te opereren. Met minder koeien een mono-mestvergister opereren kan, maar dan is voor het opwaarderen van het biogas tot groen gas kwaliteit nog wel samenwerking nodig. Voor een gemiddeld melkveebedrijf is dit te duur.

Jidske Knigge en Eline Keuning van Bioclear earth vertelden dat eerder onderzoek in 2021 is bevestigd. Zij zijn verder gegaan met het onderzoeken van het effect dat digestaat heeft op bodemleven. Bodemleven is essentieel. In 1 gram grond zit 1500 km DNA, 1000 miljard bacteriën en 10 miljoen schimmels. Samen vervullen ze tal van functies die de plant ondersteunen: meer droogtebestendig maken, of een waarschuwen voor plaagdieren.  In 2021 is het eerdere onderzoek uitgebreid. Vaste mest, drijfmest bovengronds, zodenbemesting en digestaat zijn vergeleken. In maart, april, juni en september zijn bij 11 veehouders monsters genomen: 106 in totaal. Digestaat kwam uit mono-mestvergisters gevoed met rundveedrijfmest.

Wat eerder al is verwacht is door dit onderzoek bevestigd: digestaat doet in vergelijking met zodebemesting (door middel van injectie) niet onder voor het bodemleven. De hoogste biodiversiteit werd zelfs gevonden bij een digestaatboer. Er werden in digestaatpercelen niet meer ziekteverwekkers gevonden dan in percelen bemest met drijfmest. Er was ook geen toename van methaanproducenten. Bij digestaatpercelen werden in het voorjaar meer mycorrhiza schimmels gevonden, die stikstofopname bevorderen.

Wel zijn in het voorjaar in digestaatpercelen minder stikstof-vastleggende bacteriën aangetroffen. Bodemleven reageert altijd op de situatie. Het hogere minerale stikstofgehalte in digestaat vermindert de behoefte aan stikstof-vastleggende bacteriën. Mogelijk zijn ze daardoor minder aangetroffen, vertelden Eline en Jidske.

Het onderzoek naar het effect op bodemleven riep wel vragen op. “Want wat doet het digestaat met de gewasopbrengst?”, vroeg een van de deelnemers. Een vervolgonderzoek waar bodemleven én opbrengst in beeld worden gebracht is nodig. Zo is met meer zekerheid te zeggen hoe goed je kan bemesten met digestaat. En ook is het verband tussen bodemleven en opbrengst dan in kaart te brengen. Ook kwam de vraag voorbij of je met mestvergisting niet te veel koolstof uit je mest haalt, en op termijn dus een tekort krijgt in de bodem. Met vergisten breek je snel afbreekbare organische stof af die anders ook in het eerste jaar na aanwending in de bodem wordt afgebroken. Of je nu rundveemest vergist of als drijfmest aanwendt; je voegt beide keren evenveel effectieve organische stof toe aan de bodem.

Dit project is een samenwerkingsverband tussen Provincie Friesland, LTO Noord, Van Hall Larenstein en Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie