Noordoost Fryslân aan de slag met het veldlaboratorium ‘Fjildlab’

Geplaatst op donderdag 15 maart 2018


Op initiatief van de regio Noordoost Fryslân wordt er door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), Van Hall Larenstein (VHL) en Ondernemersfederatie Noordoost Friesland (ONOF) gewerkt aan een verbreding van het project ‘Fjildlab Noordoost Fryslân’. In dit project wordt onderzoek gedaan naar hernieuwbare grondstoffen als impuls voor een sterke en duurzame, gebiedsgerichte circulaire economie in het gebied van Noordoost Fryslân.

Noordoost Fryslân heeft de ambitie om een vitale economie te worden, met een toegenomen Bruto Regionaal Product en werkgelegenheid die op peil blijft. Dit vraagt om aanpassing van het reguliere beleid. Het Fjildlab kent een eigen werkwijze die gebaseerd is op co-creatie waarbij publieke, private partijen en de regionale kennisinstituten intensief en op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Samenwerken aan innovaties die ons een stap dichter bij de circulaire economie gaat brengen met kansen op nieuwe “groene” banen voor iedereen. De NFW en de VHL zijn 1,5 jaar geleden begonnen met dit initiatief. Recente ontwikkelingen, zoals het ondertekenen van de regiodeal Noordoost Fryslân en gesprekken met SNN, de provincie Fryslân, Vereniging Circulair Friesland (VCF), de Kenniswerkplaats en Agenda Netwerk Noordoost, hebben doen besluiten om het genomen initiatief te verbreden tot geheel Noordoost Fryslân. Op die manier sluit het project goed aan bij de Friese transitieagenda voor de landbouw van de Regiodeal Noordoost Fryslân. Samen met de Provincie Fryslân is het Fjildlab Noordoost Fryslân woensdag 14 maart jl. als landbouwdeal ondertekend op het landbouwcongres in Heerenveen.

Circulaire economie
Uit eerder onderzoek blijkt dat Noord-Nederland een grootschalige producent en leverancier kan worden van hernieuwbare grondstoffen voor een circulaire economie. Meer specifiek: voor de regionale productie van groene chemicaliën, kunststoffen en veevoeder eiwit. De regio Noordoost Fryslân kan zich middels een gebiedsgerichte circulaire economie gaan onderscheiden en internationaal koploper worden. Volgens onderzoek is Noordoost Fryslân met daarin de Noardlike Fryske Wâlden, met haar landschapsstructuur en relatief kleinschalige landbouw, hier uitermate geschikt voor. Het gebied heeft in eerdere vraagstukken al laten zien bedreigingen om te kunnen zetten in kansen, en het ‘natuurdenken’ zit in het bloed van de lokale agrariërs. De samenwerking met de Waadrâne, een open akkerbouw gebied, zorgt voor uitwisselingskansen tussen de melkveehouderij en akkerbouw.

Fjildlab
Om de sprong naar een sterke en duurzame gebiedsgerichte circulaire economie te maken wordt de proeftuin ‘Fjildlab Noordoost Fryslân’ opgezet. Het Fjildlab is een vorm van co-creatie waarin agrariërs en ondernemers in nauwe samenwerking met de overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en inwoners in proefvelden werken aan vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bio-economie en duurzame landbouw. Deze co-creatie betekent ook dat de “lasten en lusten” naar rato worden verdeeld. Iedere deelnemer van het Fjildlab draagt naar eigen kunnen een steentje bij, zodat optimaal de beschikbare middelen kunnen worden ingezet. Belangrijke aandachtsvelden van het Fjildlab zijn de bouw, metaal, landbouw en levensmiddelenindustrie. Uitgangspunt van het Fjildlab is dat het natuurlijk en het sociaal kapitaal van het gebied optimaal wordt benut en als “unique sellingpoint” zal worden ingezet om de (circulaire) economie te versterken.

Inmiddels hebben de NFW, VHL en ONOF een aantal kenniskringen ingericht die bestaan uit vertegenwoordigers van de gebiedspartners en lectoren van VHL. Er is al een belangrijke aanzet gegeven voor praktijkgerichte voorstellen voor de korte (0-2 jaar), middellange (2-5 jaar) en de lange termijn (5-20 jaar). De kenniskringen hebben hun eigen expertise, zoals water, natuur, mest, verzilting, voeding etc. In de kenniskringen wordt in goed overleg met elkaar geprobeerd tot innovatieve oplossingen te komen voor de complexe gebiedsopgave van Noordoost Fryslân, waaronder nieuwe verdienmodellen zitten die ons een stapje dichter bij de circulaire economie gaan brengen.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie