Overleg over weidevogels en predatie.

Geplaatst op dinsdag 06 oktober 2020


Op donderdag 1 oktober hebben Frans Kloosterman van de Bond Friese VogelWachten, Wigle Sinnema , Hans Kroodsma en Albert van der Ploeg namens de collectieven, Siebren Siebenga van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en Jan Teade Kooistra namens de landbouworganisatie LTO overlegd met de gedeputeerden Klaas Fokkinga en Douwe Hoogland.

Het huidige rendement van het weidevogelbeheer is negatief. Positieve effecten van beheer worden op grote schaal teniet gedaan door predatie van nesten en kuikens. Zonder ingrijpen in populaties van predatoren is herstel niet mogelijk. Er is geen tijd meer om te wachten tot het leefmilieu van alle boerenland weer optimaal is voor weidevogels. Om dit mogelijk te maken moet het provinciebestuur de ruimte in de regels van de Wet Natuurbescherming opzoeken.

Iedereen (h)erkende dat 2020 het een dramatisch jaar is geworden voor de weidevogels. Eind oktober komt het weidevogelbericht uit met de resultaten van de agrarische gebieden en natuurgebieden met het overzicht van alle telgegevens die  in het weidevogelrapport en predatierapport staan.

Om het leefgebied van de weidevogels op orde te krijgen zijn veel grotere aaneengesloten gebieden nodig. Hiervoor zijn extra middelen nodig. De ruimte in de regels van de wet natuurbescherming moet opgezocht worden. Er kan veel meer met ontheffingen gewerkt worden. Provinciale Staten kunnen vrijstellingen verlenen om soorten te bejagen die niet in hun bestaan bedreigd worden. Monitoring en betrouwbaarheid van gegevens zijn hierbij van groot belang. De FBE (Faunabeheer Eenheid) is graag bereid om een opzet te maken voor het predatie hoofdstuk in het faunabeheerplan. Een goed idee volgens de gedeputeerden.

De provincie is verantwoordelijk voor het gehele weidevogelbeheer en de uitvoering is belegd bij de boeren, collectieven , BFVW, natuurorganisaties en de jagers. De jagers hebben de capaciteit om het predatiebeheer op orde te krijgen. Andere vormen van predatiebeheer zoals  het wegvangen van predatoren zijn op grote schaal nodig. Een reeële vergoeding hiervoor moet bespreekbaar zijn.

De vogelwachters en nazorgers in het veld beginnen elk voorjaar weer met goede moed, maar gaandeweg dit jaar is de motivatie naar een nieuw dieptepunt gezakt. Willen we een beroep kunnen blijven doen op de vele vrijwilligers dan moet er volgend jaar eerder en sneller ingegrepen kunnen worden.

Tenslotte is het het diepe besef dat de problematiek gezamenlijk opgepakt moet worden. Boeren en natuurorganisaties samen met burgers en de bestuurders.

Tijdens de bijeenkomst is het BFVW-rapport “cijfers predatieverlies” en ook het KNJV-rapport van Knol&Venema “Vermindering van predatiedruk bij weidevogels “ aan de beide gedeputeerden overhandigd. De vier organisaties vonden goed gehoor bij de gedeputeerden die zich er beide heel goed van bewust zijn dat het voortbestaan van onze weidevogels aan een zijden draadje hangt. Ook vereniging Noardlike Fryske Wâlden herkent het probleem met de weidevogels, we moeten samen optrekken om de weidevogels te helpen.

Foto: Marcel van Kammen


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie