20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

Geplaatst op maandag 03 oktober 2022


De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende broedvogels, vleermuizen, planten, mossen en ongewervelden zoals bijvoorbeeld insecten, slakken, wormen en spinnen, voor. In de gebieden waar leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de elzensingels en houtwallen actief beheren, komen meer soorten voor dan in onbeheerde singels. Dit blijkt uit het rapport Staat van de Natuur dat tijdens de jubileumbijeenkomst op 30 september werd gepresenteerd.

Broedvogels
De elzensingels en de houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden zijn rijk aan broedende struweel- en bosvogels. Voor een aantal soorten zoals de gekraagde roodstaart en de grote zanglijster zijn de Noardlike Fryske Wâlden een landelijk bolwerk.

In de elzensingels en houtwallen die in beheer zijn bij leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zitten  ongeveer 40% meer broedvogels dan in elzensingels en houtwallen zonder beheercontract. De grote bonte specht en de spreeuw doen het goed in de beheerde elementen.

Voor dit onderzoek zijn deze soorten gevolgd én de aantallen vogels met een broedterritorium in de elzensingels en de houtwallen, een gebied dat vogels verdedigen om veilig te broeden, geteld. Hiervoor zijn in de periode 2017 – 2021 op  116 meetlocaties ieder jaar in vijf telrondes, verspreid over de maanden april, mei en juni, de vogels geïnventariseerd.

Vleermuizen
Tijdens de tellingen zijn in totaal zeven soorten vleermuizen waargenomen. De meest talrijke soort was de gewone dwergvleermuis gevolgd door de laatvlieger. De laatvlieger is ook een doelsoort van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Deze soort is wijd verspreid in de Noardlike Fryske Wâlden en staat op de Rode Lijst. Dit geldt ook voor de rosse vleermuis die ook in het gebied wordt aangetroffen.

Spreiding eindkap succesvol
Voor een gezonde elzensingels of houtwal wordt een keer in de 21 of 25 jaar een hele rij bomen gekapt, de zogenoemde eindkap. Het aantal meidoorns, rozen en lijsterbessen is toegenomen. Mogelijk is dat het gevolg van het sparen van deze struiken en rozen als overstaanders bij de eindkap. Ook duidt dit erop dat de spreiding van de uitvoering van het landschapsbeheer, het kappen van de elzensingels en de houtwallen in tijd en locatie, succesvol is. Hier zet de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zich voor in.

Monitoring en samenwerking
De biodiversiteit staat centraal bij het landschapsbeheer dat de leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân uitvoeren. De vereniging heeft de ambitie deze bijzondere biodiversiteit te beschermen en verder te ontwikkelen. Om te meten wat de staat van de natuur is, voert ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland al sinds 2012, in opdracht van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, een monitoringsprogramma uit. Met dit meetprogramma wordt kennis opgedaan over het gebied en kan de vereniging zien wat het effect van haar eigen beheer is en dit zo nodig aanpassen. In deze Staat van de Natuur staan de resultaten van de metingen in de periode 2017 – 2021 én die van de broedvogelmonitoring die in opdracht van de provincie Fryslân is uitgevoerd.

Downloads
Bekijk hier het volledige rapport De Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden dat Altenburg & Wymenga in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland heeft onderzocht.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...

Gerrie Visser benoemd tot algemeen secretaris vereniging Noardlike Fryske Wâlden 

Gerrie Visser wordt per 1 oktober 2022 benoemd tot de algemeen secretaris/directeur van het bureau van de vereniging Noardlike Fryske...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie