Uitbreiding project “Water vasthouden op hogere zandgronden”

Geplaatst op dinsdag 16 maart 2021


Hoe kan het slootwaterpeil in het voorjaar zo worden beheerd dat zandgronden ’s zomers minder last hebben van droogte? Dankzij een bijdrage van de provincie Fryslân kan NFW het lopende onderzoek dit jaar uitbreiden via de Kennis en Innovatieagenda landbouw, water en voedsel (KIA).

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden voert sinds 2019 een project uit rond het verhogen van het slootwaterpeil in de winter om te zien wat daarvan het effect op het grondwaterpeil in de zomer is. Ook de provincie, Wetterskip Fryslân en agrarisch collectief ELAN in Zuidoost-Fryslân zijn betrokken. In ELAN zijn ook praktijklocaties ingericht. De proef wordt uitgevoerd bij twee boeren in Twijzel en in Kootstertille, op elk zo’n tien hectare grond. Dagelijks komen er automatisch gegevens binnen van peilbuizen die de grondwaterstand doorgeven. Dat wordt vergeleken met de grondwaterstand in percelen in de buurt waar géén maatregelen zijn genomen om het water vast te houden.

Als het vasthouden van slootwater in dit gebied blijkt te helpen om het grondwater hoger te houden rijst zou met computerprogramma’s inzicht kunnen worden verkregen in wat dergelijke maatregelen voor een groter gebied zouden kunnen betekenen.. Droogteperiodes doen zich de laatste jaren steeds vaker voor en zorgen voor een verminderde opbrengst van het land. Maar een hoger slootwaterpeil in de winter betekent ook dat het land in het voorjaar natter is, waardoor boeren minder vroeg met zwaar materieel het land op kunnen om te bemesten. Bovendien komt de grasgroei na mestinjectie minder snel op gang als het grondwaterpeil nog erg hoog is, de bodemtemperatuur is bij een hogere grondwaterstand namelijk lager. Ideaal gezien is de opbrengst door minder verdroging in de zomer groter dan het verlies door natter land in het voorjaar.

Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein houden de waterstanden in de sloten en de grasgroei op de percelen bij. Bovendien wordt er een computermodellering op de gegevens losgelaten. Wageningen University, Antea Group en Staatsbosbeheer kijken intussen in hoeverre verdroging optreedt in natuurgebied Twizelermieden en wat een hoger slootwaterpeil in de omgeving zou kunnen betekenen voor de natuur.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie