Van de voorzitter

Geplaatst op maandag 25 oktober 2021


Het nieuwe GLB in de overgangsperiode

Er wordt al heel lang gesproken en geschreven over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in Europa. Het is steeds uitgesteld vanwege allerhande redenen, zoals de Europese verkiezingen en de invloed van de Brexit. Maar ook door de fundamentele discussie over de steunmaatregelen en wat er van de agrarsiche sector aan diensten mag en kan worden gevraagd. Daarom zitten we in 2022 in een overgangsjaar voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Het GLB is gebouwd op twee pijlers en dat blijft ook zo in het nieuwe GLB. Onder pijler 1 valt de inkomensondersteuning en het markt- en prijsbeleid. Maar in het nieuwe GLB zullen de eisen om voor ondersteuning in aanmerking te kunnen komen zwaarder worden en voor een deel (15-25%) zal wat gedaan moeten worden. Dit zijn de zogenaamde ecoregelingen. Dit kan perceelsrandenbeheer zijn, maar ook ecologisch slootschonen. Ook wordt er nagedacht om voor kleinschaligheid van percelen een ecoregeling te maken. Het ministerie van LNV voert pijler 1 uit. Onder pijler 2 valt het ANLb en het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP). De provincies voeren dit uit en doen er ook geld bij. De provincies geven in het Natuurbeheerplan aan waar wat kan, mag en moet en delegeren de uitvoering aan de agrarische collectieven voor het ANLb. De landen van de Europese Unie (EU) krijgen meer vrijheid om de Europese regels uit te voeren en geven in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) aan hoe ze dat willen doen. Pijler 1 en pijler 2 moeten met elkaar samenhangen. Als je niet voldoet aan de basiseisen voor pijler 1, kun je niet mee doen aan de ecoregelingen en ook niet aan het ANLb. Agrariërs kunnen hier voor kiezen afhankelijk van de inpassing in de bedrijfsvoering. De ambitie van Nederland is wel om zo veel mogelijk boeren mee te krijgen in het nieuwe GLB.

Hoe gaan wij hier als vereniging Noardlike Fryske Wâlden mee om?
Wij hebben de ANLb-pakketten inhoudelijk en tekstueel verbeterd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren en leggen die voor aan de leden op de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 26 oktober. Omdat het budget voor het ANLb in 2022 gelijk blijft, blijven ook de vergoedingen per pakket voor 2022 hetzelfde. Wanneer we voor 2023 minder middelen beschikbaar krijgen, zullen we moeten kiezen tussen minder beheer of een lagere vergoeding per pakket. Aan de andere kant nemen de kosten voor het beheer toe en zijn de vergoedingen de laatste 6 jaar niet mee gestegen, maar gelijk gebleven.

Omdat wij als NFW veel meer kunnen leveren aan groene en blauwe diensten, maar ook stikstof (N) en kooldioxide (CO2) kunnen vastleggen, gaan we dit ontwikkelen en marktconform aanbieden aan de Mienskip in een gebiedsofferte. Een aanbieding die de Mienskip niet kan afslaan, gezien de vragen vanuit de samenleving. Wanneer de Mienskip dit niet kan of wil betalen, zou de samenleving er ook niet meer naar moeten kunnen vragen. De rechten zijn dan eigenlijk verspeeld. Wij gaan ervoor als bestuur en zijn benieuwd hoe dit afloopt.

Morgen, dinsdag 26 oktober, praten we onze leden tijdens de extra Algemene Ledenvergadering graag uitgebreid bij over het nieuwe ANLb. We hopen dan vele leden weer te mogen begroeten.

Ut namme fan it bestjoer,
Albert van der Ploeg, foarsitter.


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie