Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor collectieve aanpak duurzame energieproductie

Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019


Als boeren voor het opwekken van zonne-energie als collectief subsidie zouden kunnen aanvragen dan zou er 10 tot 20 meer zonne-energie kunnen worden opgewekt. Ook de kosten voor de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk kunnen veel lager. Daarnaast wordt met het benutten van boeren daken de aanleg van mega-zonneweiden voorkomen. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) pleit in een brief aan minister Wiebes voor het aanpassen van de regels voor de SDE+ subsidie, dé subsidie voor duurzame energie.

Het pleidooi komt op het moment dat de minister van plan is de huidige SDE+ regeling per 1 januari 2020 te verbreden naar de nieuwe stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). Ook in deze nieuwe stimuleringsregeling kan alleen per bedrijf subsidie worden aangevraagd.

Huidige subsidieregeling

In de huidige SDE+ regeling worden aanvragen voor zonnepanelen op boeren daken op volgorde van binnenkomst en individueel behandeld en toegekend. Daarmee is de aanvraag locatie gebonden. Als het project niet rendabel blijkt te zijn of als er beperkingen in het netwerk zijn dan gaat het project niet door en vloeit het geld terug naar de subsidiepot.

Meer rendement met collectieve aanpak

Een collectieve aanpak via een gebiedscollectief zorgt voor een veel grotere realisatie van duurzame energieproductie. Uit een enquête, die de vereniging al eerder onder haar leden hield, blijkt dat 10x meer leden bereid zijn om te investering in zonnepanelen als dit via een collectief gebeurt.

Bij een individuele aanvraag worden alleen de installaties gerealiseerd die een goede business case hebben, terwijl in het collectief er gemiddeld een positieve business case moet zijn. Hierdoor kunnen op meer daken zonnepanelen worden geïnstalleerd. Wanneer er samengewerkt wordt met de netbeheerder en die meer mogelijkheden krijgt, kan het netwerk beter worden benut tegen lagere kosten. Daarnaast biedt de collectieve aanpak perspectief voor lokale energie-coöperaties. Zo kunnen zij de vraag om een dak voor een postcoderoos-installatie voorleggen aan een collectief.

Zon op boerendaken

De vereniging NFW zet zich in voor natuurinclusieve landbouw. Om dit mogelijk te maken, is meer ruimte voor landbouwgrond nodig. De vereniging pleit er dan ook voor om eerst bebouwde oppervlakten te gebruiken voordat er zonnepanelen in de weides worden gezet.

Plattelands Energiebedrijf

De huidige SDE+ regeling valt samen met Europese regels. Vooruitlopend op de wijziging daarvan is de verenging NFW bezig met het oprichten van een Plattelands Energiebedrijf (PEB) voor collectieve inkoop van zonnepanelen en het opwekken van groene energie. Het energiebedrijf kan deelnemers ontzorgen en bewoners laten participeren waardoor de opbrengsten van de energieproductie direct in de streek terecht komen.

Succesformule collectieven

De vereniging heeft met de uitvoering van de ANLb en de coördinerende rol daarin ervaring die bijdraagt aan de succesformule voor het energiebedrijf zoals het bottum-up werken, kennis van de regio, korte lijnen met potentiële deelnemers en stakeholders, zicht op verdienmodel, draagvlak onder de leden en in de samenleving en de samenwerking met o.a. netbeheerders en andere stakeholders.

Met de kennis van en ervaring in dit gebied kan NFW deze energieambitie samen met de leden waarmaken en als voorbeeld fungeren voor de 39 andere collectieven voor ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) in Nederland.

Lees ook het interview met Tom de Jong, bestuurslid NFW in het Friesch Dagblad d.d. 17 augustus 2019 of luister het interview dat Albert van der Ploeg, voorzitter NFW gaf aan BNR Nieuwsradio d.d. 20 augustus 2019


   Naar nieuwsoverzichtVoor leden: concept ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek,...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs...

NVWA-controles

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

NFW jaarverslag 2021 is uit!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we ook ons Jaarverslag 2021 uitgedeeld. Het heeft als titel Ode aan het landschap dat...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie