Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie

Fjildlab

Zoals bekend is vereniging NFW al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een ‘Fjildlab’ voor een gebiedsgerichte circulaire economie. Op 14 maart 2018 heeft NFW hiervoor gezamenlijk met het Van Hall Larenstein (VHL), Ondernemersfederatie Noordoost Fryslan (ONOF) en de Provincie Fryslân een landbouwdeal ondertekend. NFW heeft deze deal ook namens vele andere partijen, vertegenwoordigd in de kenniskringen van het Fjildlab, ondertekend. Er zijn op dit moment nog geen financiële afspraken gemaakt in de landbouwdeal, maar het is wel de bedoeling dat deze de komende tijd zullen worden gemaakt. Ondertussen gaat NFW door met het verder organiseren van kenniskringbijeenkomsten op specifieke thema’s. Organisaties en personen denken binnen deze kenniskringen na over praktijkonderzoek en projecten die in de regio Noordoost Fryslân kunnen worden uitgevoerd.

Bokashi

Het bokashi project is dit jaar goed van start gegaan. Er zijn verschillende proefveldjes uitgezet die in februari 2018 zijn bemest met o.a. bokashi. Daarnaast zijn er bodemmonsters genomen en wordt er de komende jaren op verschillende locaties bijgehouden wat de effecten van bemesten met bokashi op de bodem en het bodemleven zijn. In maart 2018 hebben verschillende WUR studenten theorieonderzoek gedaan naar mogelijkheden van bokashi. De resultaten zijn toegelicht en het blijkt dat er nog veel vragen zijn over het gebruik in relatie tot wet- en regelgeving; er is nog geen eenduidig beleid op het maken van bokashi en het verwerken van bepaalde groenstromen. Daarnaast is het ook opvallend dat er met bokashi veel meer organische stof vanuit het ingangsmateriaal overblijft vergeleken met compost. Bij composteren wordt het organische stofgehalte verlaagd omdat het wordt belucht. Bij bokashi wordt het materiaal ingekuild en blijft alle koolstof behouden. Toch zijn er nog geen significante verschillen aangetoond tussen compost en bokashi als het gaat om organische stofopbouw in de bodem. Met andere woorden: er wordt dus nog organische stof omgezet na het aanwenden op het land. Interessant is of het bodemleven hier extra profijt van heeft door het te consumeren of dat de organische stof door het contact met zuurstof oxideert en daardoor vervluchtigt naar de omgeving. Dit is iets wat binnen het Fjildlab verder onderzocht zou kunnen worden.

Energietransitie

Begin februari 2018 heeft NFW een korte vrijblijvende vragenlijst naar u verzonden m.b.t. duurzame energieopwekking, voornamelijk door zonnepanelen op daken. Uit deze vragenlijst is gebleken dat er een groot aantal leden geïnteresseerd is in het opwekken van energie d.m.v. zonnepanelen. Elektriciteitsnetbeheerder Alliander beoordeelt nu waar het net geschikt is voor teruglevering zodat er een goed beeld ontstaat van wat de regio potentieel zou kunnen betekenen voor de energietransitie. Met deze informatie kan NFW tot een voorstel komen. Inzet vanuit NFW is om in gezamenlijkheid met partners in het gebied en de overheid duurzame energietransitie in de regio te versnellen en dat de revenuen die hier uit voortvloeien ten goede komen aan regionale doelen.

Natuurinclusieve Landbouw

Vanuit het project natuurinclusieve landbouw is al enige tijd geleden een enquête naar o.a. leden van de NFW en het collectief de Waadrâne, gebiedspartijen, gemeenten en de Provincie verzonden. Het heeft lang geduurd voordat de resultaten konden worden geanalyseerd, maar dit heeft inmiddels plaatsgevonden. De enquête is in totaal 419 keer ingevuld. Hiervan hebben 250 deelnemers aangegeven dat ze werkzaam zijn in de agrarische sector. De respons was hoog, maar liefst 37% in de NFW en 32% in de Waadrâne. Over het algemeen wordt aangegeven dat er te weinig kennis is over natuurinclusieve landbouw en hoe hier exact invulling aan gegeven kan worden, zowel bij boeren als regionale partijen. Daarnaast is aangegeven dat natuurinclusieve landbouw bevorderd kan worden door partijen en burgers actiever te betrekken of in te lichten. Wat blijkt is dat boeren en regionale partijen niet hetzelfde denken over de mate waarin bedrijven voldoen aan enkele kenmerken van natuurinclusieve landbouw. Het aantonen en borgen van wat er op het boerenbedrijf gebeurt plus het communiceren van hoe er in de NFW al gewerkt wordt kan hier goed in bijdragen. Toch betekent het ook dat er verdienmodellen gecreëerd moeten worden om de landbouw verder te kunnen verbreden. Binnenkort worden er meer resultaten van de enquête bekend gemaakt die via onze website zullen worden gedeeld.

Better Wetter

Op donderdag 22 februari 2018 hebben negen partijen bij Galerie Koopmans in Earnewâld
de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Better Wetter’. Hierin heeft NFW zich verbonden aan onder andere het verzekeren van economisch rendabel agrarisch grondgebruik in natte omstandigheden door het inzetten van natte teelten. Daarnaast ligt er een uitdaging als het gaat om het creëren van een watersysteem waarin binnen en buiten veenweidegebieden wateroverschotten en -tekorten op te kunnen vangen. Het volledige artikel kunt u nalezen op onze website via https://nfw.testrabbit.nl/nieuws/partijen-bekrachtigen-samenwerking-in-project-better-wetter/

Biodiversiteitsmonitor

NFW gaat een vervolg geven aan het voormalige Biodiverse Zuivelketen project. In dit project, waarin Rabobank, Wereld Natuur Fonds en Friesland Campina de opdracht verleenden, waren de afgelopen jaren boeren uit de NFW vertegenwoordigd. Deze boeren hebben meegedacht over het verduurzamen van de zuivelketen door te kijken naar o.a. klimaat, dierenwelzijn, weidegang, milieu en biodiversiteit. Hieruit is het Foqus Planet programma van Friesland Campina ontstaan. In samenwerking met de eerder genoemde opdrachtgevers gaat NFW het komende half jaar testen of dit instrument kan worden uitgebreid door te kijken naar regionale biodiversiteitskenmerken- en soorten van de Friese Wouden.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie