Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Regionale Economie

Informatieavond Natte Dooradering
Op 13 september heeft er een informatieavond, voor het leefgebied Natte Dooradering, plaatsgevonden in De Hege Stins te Eastermar. Tijdens deze informatiebijeenkomst is er aandacht besteed aan de verschillende doelsoorten van het leefgebied en de beheerpakketten die hierbinnen zijn aan te vragen. Ook zijn er vragen gesteld over de nieuwe maatwerkpakketten die per 2018 worden ingevoerd. De beheerders met percelen in het betreffende leefgebied hebben hier een terugkoppeling van ontvangen. De intekening van nieuw beheer in de Natte Dooradering heeft in september plaatsgevonden.

Verlate ingangsdatum pakket Hoog waterpeil in Open Grasland en Natte Dooradering
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om het pakket ‘Hoog Waterpeil’ later toe te passen. Op dit moment worden alle peilverhogingen van 1 februari tot 15 juni gerealiseerd. NFW wil twee nieuwe ingangsdata invoeren om boeren ruimte te geven met betrekking tot het aanwenden van ruige mest op de hoog waterpeil percelen. Naast de bestaande ingangsdata worden 15 februari en 15 maart toegevoegd. Beheerders die gebruik willen maken van de verlate ingangsdatum kunnen dit kenbaar maken aan bureau NFW. De tarieven die voor de nieuwe pakketten gelden staan op onze website weergegeven.

Natuurinclusieve Landbouw
De vorige keer hebben we u geïnformeerd over de verzending van de enquête die in het kader van het project natuurinclusieve landbouw is opgesteld. NFW heeft in de zomervakantie positief bericht over het vervolgproject ontvangen van subsidieverstrekkers RVO en SNN. Dit betekent dat de inhoudelijke uitkomsten van de enquête geanalyseerd kunnen worden. Daarnaast is de vereniging bezig met het opstellen van een certificeringsmodel waarin landschappelijke waarden en biodiversiteitskenmerken kunnen worden geborgd. Dit model wordt op bedrijfsniveau als regionaal ingevuld o.b.v. de kenmerken en biodiversiteitsdoeleinden van de Noardlike Fryske Wâlden. Het concept zal daarna worden getoetst in de buurcollectieven It Lege Midden en ELAN zodat het in de toekomst breder kan worden uitgerold.

Blauwe diensten
In maart van dit jaar heeft NFW u geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen die er omtrent het project blauwe diensten aan zaten te komen. De focus van het vervolgproject ligt nu meer op het vasthouden van water op hogere zandgronden en daarmee het tegengaan van verdroging op deze gronden en het voorkomen van vernatting op lager gelegen percelen. Het uitgangspunt blijft het rapport wat in november 2016 is opgeleverd, echter zal het vervolg in een kleinere setting worden voortgezet.

Better Wetter
Op dit moment vinden er op verschillende locaties in Nederland proeven plaats die raakvlakken hebben met het project Better Wetter. De locatie in het Bûtenfjild is hier één van. NFW is in contact gekomen met enkele bereidwillige boeren die ook willen participeren in het project. Op dit moment wordt er een projectplan opgesteld waarin de inrichting van de percelen wordt vergoed en waar ook rekening wordt gehouden met inkomstenderving.

Energietransitie
Vanuit de samenleving is een groeiende vraag merkbaar naar duurzame energie. Agrarische bedrijven zijn bij uitstek geschikt om de productie hiervan op te pakken. Denk hierbij aan zonne-energie, wind of biomassa. Leden van de NFW zien kansen maar lopen soms ook tegen hindernissen aan die hun plannen dwarsbomen. Zo kan het net de spanning soms niet aan of wordt achter het net gevist bij de aanvraag van een SDE+-subsidie. De plannen worden dan op een zacht pitje gezet.

Vereniging NFW wil haar leden hierin verder helpen. De provincie en het ministerie EZ bieden NFW de mogelijkheid om in een pilot de kansen te zoeken voor energietransitie in de Noardlike Fryske Wâlden. Invalshoek is om de verantwoordelijkheid en sturing in de streek te houden met betrokkenheid van burgers, bedrijven en overheden.

In de pilot wordt bekeken of energiesubsidies eenvoudiger naar het gebied zijn te halen, door de NFW als tussenpersoon te laten optreden. Maar ook de opslag van overproductie van elektriciteit in bijvoorbeeld accu’s wordt in beeld gebracht. Het is hierbij de bedoeling om samen te werken met de dorpen. Daarom willen we graag de energiecoöperaties uit de regio betrekken in deze pilot. De NFW zoekt nog leden die hierin willen meedenken. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit aangeven bij bureau NFW.

Bodemcursus Mulder Agro
Vanaf half november organiseert Mulder Agro de jaarlijkse bodemcursus die zowel in een middag- als avondprogramma kan worden bijgewoond. Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan de huidige bodemproblematiek, de werkingsmechanismen van de bodem en hoe er in de praktijk kan worden omgegaan met bodemvraagstukken. U kunt zich voor deze 3-daagse cursus opgeven via info@mulderagro.nl. NFW-leden krijgen 10% korting op de cursusprijs van €250,- (excl. btw.).

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie