Voorbereiding tweede jaar project Vogels en Voorspoed Fryslân in volle gang

Binnen het project Vogels en Voorspoed Fryslân onderzoekt het Louis Bolk Instituut samen met 18 melkveehouders van de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, Waadrâne en Súdwestkust de meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels.
Het project richt zich op zowel boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen als boeren die dat niet doen. In het NFW-werkgebied doen vijf melkveehouders in het weidevogelmozaïek Tusken Wâld en Ie mee.

In 2020 wordt op de deelnemende bedrijven de interactie tussen weidevogels en beweiding en graslandbeheer in kaart gebracht en het effect van beweiding in vergelijking met maaien en beheersland op de graslandstructuur (dekking en doorwaadbaarheid voor kuikens) en de voedselvoorziening (insecten) voor weidevogels en hun kuikens gemonitord. Daarnaast worden potentiële beheersmaatregelen in praktijkproeven uitgetest en het effect op condities voor weidevogels en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering onderzocht. Het uiteindelijke doel is om deze bevindingen te gebruiken voor het maken van handleidingen en factsheets. Daarnaast vormt het ook de basis voor voorstellen voor pakketaanpassingen.

Beweiding voor weidevogel en bedrijf

Beweiding kan een belangrijke positieve bijdrage leveren voor weidevogels: door beweiding ontstaan er verschillende groeitrappen en grashoogtes tussen verschillende percelen (mozaïekbeheer). Bovendien gebruiken o.a. kievit- en gruttogezinnen graag beweide percelen: door de lage vegetatie op begraasd grasland kunnen kuikens zich makkelijk door het weiland bewegen, terwijl de mestbossen goede dekkingsmogelijkheden bieden tegen predatie. Niet onbelangrijk is dat koeienvlaaien een broedplaats vormen voor wormen, vliegen en kevers, belangrijke voeding voor de weidevogels en hun kuikens. Om deze positieve eigenschappen van beweiding optimaal in te zetten bij weidevogelbeheer is het van belang om de beweiding (en bemesting) zo goed mogelijk af te stemmen op de (verwachte) aanwezigheid van vogels en overig beheer, zoals maaien en percelen met uitgestelde maaidatum. Tegelijkertijd biedt beweiding en een goede benutting van weidegras vrijwel altijd economische voordelen, omdat kosten voor krachtvoer en voederwinning en bemesting lager zijn.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie